Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Cataluña 5373/2010, de 22 de julio


 RESUMEN:

Recargo de prestaciones: Falta de medidas de seguridad. Deber de formación. Deber de protección del empresario, deber que se extiende incluso a supuestos  de imprudencia no temeraria del trabajador.

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG: 08019 - 44 - 4 - 2008 - 0016230

mi

ILMO. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL

ILMO. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

ILMO. SR. MIGUEL ANGEL PURCALLA BONILLA

En Barcelona a 22 de julio de 2010

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 5373/2010

En el recurso de suplicación interpuesto por Espampaciones Zona Franca,S.A. y Transformados Cubicos,S.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social 33 Barcelona de fecha 24 de julio de 2008 dictada en el procedimiento Demandas n.º 277/2008 y siendo recurridos Eulalia (en representacion de su hijo), - I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y -T.G.S.S.- (Tesorería Gral. Seguridad Social). Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 3 de abril de 2008 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Accidente de trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 24 de julio de 2008 que contenía el siguiente Fallo:

"Estimar la demanda presentada per Eulalia i Basilio front INSS, TGSS, TRANSFORMADOS CUBICOS SL i ESTAMPACIONES ZONA FRANCA SA en impugnació de recàrrec per manca de mesures de seguretat i, prèvia revocació d'ambdues resolucions impugnades, declarar que en la producció de l'accident de treball de originà la defunció de Emilio, el dia 13/11/04, van concórrer falta de mesures de seguretat, així com el dret d'ambdós actors al recàrrec del 40% sobre totes les prestacions de la Seguretat Social ja percebudes o per percebre, i condemnar solidàriament a ambdues empreses demandades, ESTAMPACIONES ZONA FRANCA SA y TRANSFORMADOS CUBICOS SL al pagament de l'esmentat recàrrec sobre les prestacions causades o que es causin."

Segundo.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"1.- Per resolució del INSS de 29.10.07 es declarà l'inexistència de responsabilitat empresarial de la demandades per manca de mesures de seguretat e higiene a l'accident patit per Emilio en data 13.11.04, que li causà la mort.

2.- L'accident succeí el dissabte dia 13/11/2004, sobre les 9,45 hores aproximadament, en el centre de treball que l'empresa ESTAMPACIONES ZONA FRANCA, S.A. té a la ciutat de Barcelona, lloc on l'operari accidentat, treballador de l'empresa TRASFORMADOS CÚBICOS, S.L. realitzava habitualment tasques de manteniment mecànic.

3.- El traballador accidentat tenia com a tasca designada prendre les dimensions exactes d'un cilindre pertanyent al sistema hidràulic d'un equip de treball tipus cinta transportadora, fet que requeria el desmuntatge d'un dels dos cilindres existents. Aquesta màquina consta d'una plataforma rectangular on hi circula la cinta transportadora, la qual pot regular-se en alçada i en inclinació, de manera que mitjançant els dos cilindres hidràulics la plataforma exerceix de bàscula alternativament a banda i banda d'un punt fix de suport anàlogament a un braç'de balança.

4.- Per tal efecte, l'operari procedí al desmuntatge del sistema hidràulic seguint bàsicament la següent seqüència operativa:

-Estabilització i fixació de la plataforma on hi circula la cinta transportadora per tal d'evitar el moviment d'oscil.lació un cop retirat el sistema hidràulic de fixació. Aquesta operació es va realitzar recolzant el vèrtex d'una de les extremitats exteriors sobre un contenidor metàl.lic de serradures localitzat a la vora.

-Extracció del ¿latiguillo¿ o mànega del circuit hidràulic corresponent al cilindre en qüestió per tal de deixar-lo sense pressió.

-Extracció del passador de fixació del cilindre amb l éstructura suport de la plataforma mitjançant la utilització d'un martell de cap rodó com a eina manual.

Les tasques pròpies de manteniment es realitzen de manera habitual en el taller mecànic de manteniment. Altrament, els fets succeïren a una zona annex a aquest i, concretament, a la zona d'emmagatzematge de les cintes transportadores. El procediment habitual consistia en transportar manualment les cintes transportadors de la zona d'emmagatzematge fins el taller de manteniment per tal d'iniciar els treballs mitjançant la utilització del pont-grua.

5.- Segons l'informe del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball (folis 62 a 70), l'accident esdevingué quan el treballador accidentat, en posició de genolls al terra, intentava extraure el passador de fixació del cilindre hidràulic, moment en què, en desprendre's aquest, provocà el basculament de la plataforma i l'atrapament del cap l'operari sota la plataforma de l' equip i el terra, produint-li la mort en produir-li traumatismes en el rostre, el tòrax i la possible asfíxia.

6.- TRANSFORMADOS CÚBICOS S.L. desenvolupa com a activitat econòmica principal processos de primera transformació de ferro i de l'acer i principalment la fabricació de xapes, contra-xapes, pannells, etc. ESTAMPACIONES ZONA FRANCA S.A. desenvolupa com a activitat econòmica principal la forja, estampació i embutit de metalls inclòs en el CNAE núm 284.

7.- El dia de l'accident l'empresa usuària del centre de treball, ESTAMPACIONES ZONA FRANCA S.A., tenia aturada la producció pel fet que era dissabte i únicament hi havia dos operaris de l'empresa realitzant tasques de manteniment preventiu a la cèl·lula de soldadura del mòdul III. Aquests treballadors, quan marxaren a esmorzar, cap a les 9,45 hores, es trobaren el cos de l'operari accident en posició de genolls al terra amb el cap atrapat sota l'estructura que exerceix de basculant de la plataforma i amb la resta del cos fora d'aquesta. En el lloc dels fets s'hi podia apreciar perfectament la mànega del circuit hidràulic o "latiguillo" desconnectada en una de les seves extremitats, el martell de cap rodó sota la plataforma utilitzat probablement per treure el passador i aquest últim a una distància aproximada de dos metres. També cal afegir el doblec existent a una de les extremitats de les plataformes i la presencia de serradures a la seva superfície i al terra, la qual cosa permet arribar a la conclusió que aquesta extremitat es trobava repenjada sobre el contenidor metàl.lic de serradures (veieu fotografia 5 adjunta a l'annex I) Les falques de fixació de la cinta transportadora es trobaven sense ancorar al terra per tal d'evitar el moviment horitzontal de l'equip de treball.

8.-L'equip de treball objecte de l'accident s'utilitzava principalment com a cinta transportadora per a la transferència de les peces a mecanitzar d'un equip de treball a l'altre. En data de l'actuació no s'ha identificat la placa de característiques de l'equip ni l'existència de marcatge CE. L'equip de treball és de la marca DESAUT S.L. i es desconeix el seu any de fabricació. El manual d'instruccions de l'equip no incloïa les característiques de l'equip ni les condicions de manteniment i desmuntatge del sistema hidràulic en qüestió.

9.- L'operari accidentat ocupava el lloc de treball d'especialista d'empaquetadora, amb el següent professiograma (foli 513):

"Como operario especialista de equipo o máquina empaquetadora de placas o paneles de hierro para piezas de automoción en Transformados Cúbicos, S.L., que tiene como actividad principal procesos de primera transformación del hierro y el acero y la fabricación de chapas, contrfachapas, paneles, etc., las labores del trabajador comprenden las propias de un maquinista operador que cuida de la alimentación, ejecución de la tarea y extracción del producto manufacturado, cuidando del correcto funcionamiento de la máquina y efectuando aquellas verificaciones que le imponga el protocolo de calidad de ejecución. Como oficial al cuidado de su máquina efectúa ajustes mecánicos de preparación para la pieza a mecanizar y pequeños mantenimientos puntuales, colaborando con el servicio mecánico de reparación y mantenimiento en la solución de averías complejas. Recibe ordenes de su encargado superior y puede ser ayudado por oficiales de inferior categoría y peones".

10.-La tasca que li fou encomanada el dia de l'accident consistia a prendre les mides tècniques dels components del cilindre hidràulic de la cinta transportadora per a la posterior adquisició de nous components d' idèntiques característiques, operació que sempre s'havia realitzat en el taller de manteniment localitzat a la mateixa nau i mitjançant el mètode normal establert consistent en elevar mitjançant pont-grua la cinta transportadora.

11.- L'empresa TRANSFORMADOS CÚBICOS S.L. havia elaborat una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, on s'identificava el lloc de treball que ocupava l'accidentat, especialista d'empaquetadora, i a la que es contemplava com a risc, amb valor alt, el següent (foli 76):

"Riesgo de atrapamiento con elementos móviles, caídas a diferente nivel y golpes al no existir una norma de seguridad de actuación en la realización de mantenimientos de las máquinas empaquetadoras."

12.- L'empresa ESTAMPACIONES ZONA FRANCA S.L. havia elaborat una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, en data 21.2.01, on s'identificava el lloc de treball de "personal de manteniment" i el risc d'atrapament durant les tasques de manteniment i reparació de màquines a causa de l'existència de parts mòbils fàcilment accessibles, amb un valor alt (10), si bé amb caràcter genèric, sense especificar els equips de treball afectats ni les parts mòbils o elements agressius que originen aquest risc. A la mateixa avaluació, com acciones de control o reducció del risc, es recomanava, entre d'altres, "establecer normas de trabajo para cada una de las tareas críticas" (foli 87).

13.- El treballador accidentat rebé normativa escrita de ESTAMPACIONES ZONA FRANCA,SA on s'indicava l'obligació de "siempre que se deba reparar o desmontar un elemento o máquina, o partes internas de ellos, que entrañe estos riesgos (atrapamientos o aplastamientos) como puedas ser... cintas transportadoras.... se realizará en el taller de mantenimiento....bien tumbándolos boca arriba, o sujetándolos lateralmente con el puente grúa, para evitar vuelcos accidentales mientras se repara" (folis 103-104).

14.- La formació preventiva rebuda pel causant de la seva empresa, TRANSFORMADOS CÚBICOS, SL, es referí a l'utilització de ponts-grua, manipulació manual de càrregues i conducció de carretons elevadors (foli 116, dors). No consta que hagués rebut cap formació preventiva respecte a l'operació de manteniment en el decurs de la qual es produí l'accident.

15.- L'informe d'investigació d'accident elaborat per part l'empresa TRANSFORMADOS CÚBICOS, SL, identifica com a causa de l'accident un utilitzacioó inadequada de l'equip de treball per part del causant. Com acció correctora proposa comentar a TRANSFORMADOS CÚBICOS, SL, "que pese a que esta última tiene establecido un método de como proceder a reparar este tipo de cintas transportadoras, siempre utilizando el puente grua y volcándolas,...., debería de volver a transmimtir esta metodología a los operarios de mantenimiento, para insistir en la forma de cómo proceder ante este tipo de reparaciones" (folis 115-117).

16.- L'informe d'investigació d'accident elaborat pel Servei de Prevenció de Riscos Laboral de la Mútua Univeral per a l'empresa ESTAMPACIONES ZONA FRANCA S.A., fet -com l'anterior- al novembre de 2004, just després de l'accident, identifica com a causas de l'accident les següents (foli 619):

"Descripción de las causas básicas que originaron el accidente:

Inadecuada gestión de la prevención: Estampaciones Zona Franca, S.A. ha realizado el intercambio de información y documentación preventiva según el procedimiento quedando registro de ello, sin embargo, no existía una autorización de entrada para el trabajador ni una persona encargada de vigilar las tareas que debía realizar; si bien según indica Estampaciones Zona Franca, S.A. el operario fallecido desempeñaba funciones de mantenimiento habitualmente conociendo las tareas a desarrollar.

Instrucción de trabajo insuficiente: a raíz del accidente, Estampaciones Zona Franca, S.A. ha informado al Servicio Concertado de Prevención de Mútua Universal que realiza este tipo de operaciones. Según el Responsable de Mantenimiento, dichas operaciones se realizan siguiendo un método seguro mediante la utilización del puente grúa para retirar la parte superior de la cinta y colocando la misma sobre unos caballetes destinados al efecto. El Sr. Víctor Ferraté indica que el trabajador fallecido había realizado en diversas ocasiones el mantenimiento de estos equipos, no obstante, pese al conocimiento de los miembros de mantenimiento de esta metodología de operación, no se dispone de instrucción de trabajo específica y escrita para realizar esta tarea.

Exceso de confianza del accidentado, aunque disponía de experiencia y formación para el tipo de trabajo que realizaba según consta en los registros de formación/información de que dispone la empresa".

17.- El mateix informe proposa com a mesures de prevenció correctores les següents (foli 620,):

"Establecer los recursos preventivos suficientes para controlar el acceso de trabajadores ajenos a Estampaciones Zona Franca, S.A. de forma que exista una autorización de entrada sin la cual no puedan trabajar en la empresa aunque lo hagan de manera regular y autónomamente, como era el caso del accidentado; y designar una persona encargada de vigilar los trabajos que realizan según el procedimiento de coordinación con empresas externas implantando en la empresa.

Definir las tareas y funciones del personal de mantenimiento indicando las tareas críticas que se deriven y realizando instrucciones de trabajo específicas escritas para cada una de ellas. Entre dichas instrucciones se incluirá la instrucción relativa a las operaciones de uso y mantenimiento de las cintas transportadoras y difundirlas a todo el personal propio y ajeno a Estampaciones Zona Franca, S.A. que deba utilizar o mantener dichos equipos.

Las operaciones de mantenimiento se realizarán en un lugar adecuado para ello y con las personas y útiles necesarios para realizar el trabajo de forma segura.

Se establecerá un procedimiento de bloqueo o consignación del equipo dotando además de los útiles adecuados a las dimensiones y peso del equipo.

Informar a los trabajadores de las medidas preventivas adoptadas y velar por su cumplimiento".

18.- L'Inspecció del Treball, al seu informe de 14.1.05, conclogué "que no se aprecia responsabilidad empresarial en el acaecimiento del accidente de trabajo, realizando el operario las labores de desmontaje del cilindro de manera no prevista como método de trabajo, que está claramente definido y quedando constancia de que el trabajador había recibido la formación adecuada para el desempeño de aquél" (folis 150 a 153, que es donen aquí per íntegrament reproduïts).

19.- Els actors interposaren reclamació prèvia contra la resolució inicial dictada per l'INSS en data 29.10.07, reclamació que fou desestimada per resolució dictada en data 3.3.08 (foli 537)."

Tercero.-Contra dicha sentencia anunciaron recurso de suplicación las partes demandadas ESTAMPACIONES ZONA FRANCA, S.A. y TRANSFORMADOS CUBICOS, S.L., que formalizaron dentro de plazo, y que la parte actora Eulalia, a la que se dió traslado los impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Recurren las empresas su solidaria condena "al recàrrec del 40% sobre totes les prestacions de la Seguretat Social..." por "falta de mesures de seguretat..." en la "producció de l'accident de treball de originà la defunció de Emilio el día 13/11/04...", interesando -a través de un motivo de revisión fáctica con similar propuesta alternativa- la modificación del noveno hecho probado para constatar (con formal sustento en la documental obrante a los folios 66 y 153 de autos) como "l'operari accidentat ocupava un lloc de treball d'especialista, el qual agrupava tasques propies de manteniment mecànic entre les quals s'inclouen els ajusts mecànics, reparacions hidráuliques i pneum'atiques, mecanitzat, soldadura, ús d'eines manuals etc.". Modificación que no puede tener favorable acogida ante la crítica apreciación del Informe pericial que sustenta su censurada conclusión (folios 513 a 518); frente al cual no puede eficazmente oponerse los implícitamente preteridos por el Juzgador en el legal ejercicio de la facultad que el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral le otorga (a lo que cabría añadir la cuestionable relevancia de una propuesta que se limita a precisar como el puesto de trabajo del operario fallecido "agrupava tasques propies de manteniment meànic..."; circunstancia que no contradice la "fáctica" manifestación que el Magistrado incorpora al IV de sus fundamentos jurídicos cuando atribuye un "carácter secundari" a "les tasques de manteniment, verificació, ajustament...i petites reparacions de la màquina empaquetadora..." (IV.2).

En singular referencia a los hechos cuarto y décimo dirige la codemandada -Transformados Cúbicos SL- el motivo de revisión por ella articulado para poner de relieve como (en relación al primero de dichos ordinales) el operario accidentado "(...) va ometre estabilitzar adecuadament la cinta transportadora en tant que les falques de fització de la cinta que eviten el moviment horitzontal de l'equip de treball es trobaven sense ancorar al terra. En lloc de falcar l'equip adecuadament per tal d'evitar el moviment d'oscilació...." (folios 66 y 207); precisando, en relación al hecho 10.º, que "les operacions de manteniment i neteja dels cilindres hidráulics era una tasca habitual i efectuada periòdicament pel treballador accidentat...no obstant aixó, el treballador va incumplir els mètodes de treball, dels que tenia perfecte coneixement". (folios 66, 207, 208 y 769 a 778). Pretensión revisoria que debe seguir la suerte adversa de la que le precede: aquélla porque no viene sino a reiterar la conclusión que obtiene el Magistrado a través del incombatido séptimo ordinal fáctico cuando afirma que "les falques de fixació de la cinta transportadora es trobaven sense encorar ancorar al terra per tal d'evitar el moviment horizontal de l'equip de treball"; y esta última porque, sin perjuicio de la inhabilidad revisoria de las diligencias evacuadas en el ámbito penal de la jurisdicción, porque nada añade a la conclusión alcanzada por el Juzgador sobre este concreto particular en los hechos 2.º y 9.º (en relación con lo expuesto en el III Fundamento Jurídico) y lo por él afirmado en el tercero de sus ordinales fácticos cuando afirma que el trabajador "tenia com tasque designada prendre les dimensions exactes d'un cilindre pertanyent al sistema hidràulic...".

Segundo.-Como motivo jurídico invocan las empresas recurrentes la infracción de los artículos 123 de la Ley General de la Seguridad Social y 29.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al considerar que no se ha producido, por su parte, infracción de ninguna medida de seguridad.

Así, y por lo que se refiere al formalizado por Estampaciones Zona Franca SA,

alude ésta -a modo de conclusión- que "las tareas encomendadas eran las inherentes a su categoría profesional de Especialista de Empaquetadora, había recibido formación e información adecuada..y en especial en la forma en que debía realizar" el mantenimiento" y que "a pesar de ello el trabajador hizo caso omiso...y en lugar de trasladar manualmente la cinta transportadora al taller...decidió realizar la medición del cilindro allí mismo, colocando la cinta sobre un contenedor ubicado al lado de la misma y sin fijar al suelo las sujeciones de la cinta..."; por lo que "no existe nexo causal entre el accidente de trabajo...y la conducta del empresario". Argumentos reproducidos por la codemandada Transformados Cúbicos SL en su recurso, añadiendo que el equipo de trabajo disponía "de los medios de protección adecuados para fijarse al suelo con seguridad"; por lo que la causa del accidente "fue la no adopción por parte del trabajador de las medidas de seguridad adecuadas para manipular la cinta transportadora con seguridad...", de tal manera que aquél fue "causado" por la "actuación del propio trabajador...al no adoptar las medidas de seguridad necesarias para realizar la tarea encomendada con seguridad".

Tercero.-Desde la responsabilidad que (con este último aserto) parece atribuirse al trabajador en la provocación del accidente por él sufrido, lo primero que ha de ponerse de manifiesto es como su imputación en supuestos de recargo se revela afectada por el riguroso enjuiciamiento que, tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, merece el examen de las normas de seguridad en el trabajo (Sentencia de la Sala de 27 de diciembre de 2002).

Recuerda ésta lo establecido tanto en su artículo 14.2 (según el cual "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...") como en el 15.4 ("la efectividad de las medidas preventivas deberá prever incluso las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador" o el 17 "(que impone al empresario la necesidad de adoptar "las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores").

Del juego de tales preceptos "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado", debiendo "adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador; lo que no quiere decir que el mero acaecimiento del accidente venga a suponer -de forma necesaria- la violación de medidas de seguridad, pero sí -como afirma la STS de 8 de octubre de 2001 - que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones". Y ello es así porque "La finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestrabilidad laboral, es la de evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales, imputables, por tanto, al empresario infractor", el que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudiera haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su circulo organizativo" (STS de 14 de febrero de 2001).

Reiterando lo ya manifestado en sus pronunciamientos de 26 de marzo de 1999, 2 de octubre de 2000 y 12 de julio de 2007, sostiene la STS de 26 de mayo de 2009 que procederá el recargo (...) cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo..."; y si bien es cierto que el necesario nexo de causalidad "puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado" (STS 6 de mayo de 1998), no lo es menos que tal supuesto solo podría considerarse "cuando la causa eficiente del suceso radica, exclusivamente, en la conducta de la propia víctima" (SS de la Sala de 22 de abril y 20 de octubre de 2004); esto es, cuando la misma constituye la única causa o fundamento del resultado lesivo (Sentencia de la Sala de 7 de febrero de 2006; con cita de la del Alto Tribunal 17 de enero de 2000), pero no cuando "una adecuada información y formación sobre los riesgos que entrañaba su actividad laboral y la forma de evitarlos, hubiera permitido al trabajador ser más consciente de los mismos y poner más atención para evitar cualquier práctica o comportamiento inadecuado en que pudiera incurrir".

Reiterando, en este punto, lo manifestado en sus pronunciamientos de 21 de febrero de 2002 y 12 de julio de 2007 sostiene la sentencia del Alto Tribunal de 20 de enero de 2010 que "(...) el exceso de confianza del trabajador, que en no pocas ocasiones contribuye a los daños sufridos por los empleados en el ámbito laboral, no borra ni elimina la culpa o negligencia de la empresa y sus encargados cuando faltan al deber objetivo de cuidado consistente en que el trabajo se desarrolle en condiciones que no propicien esos resultados lesivos"; de tal manera que "la imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución del trabajo no tiene, cuando no opera como causa exclusiva del accidente, entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la imputación de la infracción a la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo...".

Recordar, además, que nos hallamos ante una "responsabilidad empresarial cuasi-objetiva con escasa incidencia de la conducta del trabajador" a través de la cual "se pretende impulsar coercitivamente de forma indirecta el cumplimiento del deber empresarial de seguridad, incrementando específicamente sus responsabilidades con el propósito de que a la empresa no le resulte menos gravoso indemnizar al accidentado que adoptar las medidas oportunas para evitar riesgos de accidente" - SSTS de 2 de octubre de 2000 y, la ya citada, de 14 de febrero de 2001 -. Y, en este ámbito, es en el que debe incardinarse "la adecuada vigilancia del cumplimiento de sus instrucciones, que deben tender no solo a la finalidad de proteger a los trabajadores del riesgo genérico que crea el servicio encomendado, sino además la prevención de las ordinarias imprudencias profesionales, pudiendo impedir, si fuera necesario, la actividad laboral de quienes incumplan el debido uso de aquellos" (Sentencia de la Sala de 2 de marzo de 2006; con cita de las del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1995, 12 de abril de 1996 y 18 de febrero de 1997).

En tal sentido, y tras imputar la sentencia de la Sala de 19 de octubre de 1999 una responsabilidad a título de culpa in vigilando a la empresa "por no fiscalizar las medidas de seguridad en la instalación del instrumental", recuerdan sus posteriores pronunciamientos de 2 de marzo y 19 de mayo de 2006 y 2 de julio de 2009 "com l'article 4,d) de l'Estatut dels Treballador, estableix la responsabilitat última i genèrica de la Direcció de l'empresa en la observància in vigilando de la seguretat en el treball". Y es así como los Tribunales han venido entendiendo que la traslación del principio alterum non laedere exige al empresario (mas allá de proporcionar a sus trabajadores los instrumentos precisos para una actividad segura o la formación y/o información exigible) extender su deuda de seguridad para con el mismo vigilando su desarrollo en unos términos que, si bien deben ser racionalmente interpretados para evitar que su rigurosa observancia repercuta negativamente (y mas allá de lo razonable) sobre el proceso productivo, han de adecuarse a las circunstancias personales y profesionales del trabajador y al específico riesgo de que se trate.

Cuarto.-Según el inalterado relato judicial de los hechos, el actor (operario especialista de equipo o máquina empaquetadora de placas o paneles de hierro para piezas de automoción en la empresa Transformados Cúbicos SL; y destinado al centro de trabajo "que la codemandada tiene en la ciudad de Barcelona) tenía encomendada "la alimentación, ejecución de la tarea y extracción del producto manufacturado, cuidando de (su) correcto funcionamiento... y efectuando aquellas verificaciones que le imponga el protocolo de calidad de ejecución" al tiempo que efectuaba (bajo las órdenes de su encargado superior) los "ajustes mecánicos de preparación para la pieza a mecanizar y pequeños mantenimientos puntuales, colaborando con el servicio mecánico de reparación y mantenimiento en la solución de averías complejas...".

El día del accidente (sábado,13 de noviembre de 2004) con la producción parada, y sólo 2 operarios "realitzant tasques de manteniment preventiu a la cèl.lula de soldadura del mòdul III..." le fue encomendada al actor la tarea de "prendre les dimensions exactes d'un cilindre pertanyent al sistema hidráulic d'un equip de treball tipus cinta transportadora" (para la posterior adquisición de nuevos componentes de idénticas características), lo que "requeria el desmuntatge d'un dels dos cilindres existents" en la misma (que consta de una plataforma rectangular por donde circula "la qual pot regular-se en alçada e inclinació, de manera que mintançant els dos cilindres hidráulics la plataforma exerceix de bàscula alternativament a banda i banda d'un punt fix de suport anàlogament a un braç de balança"; sin que figure en el mismo "l'existència de marcatge CE" ni "el seu any de fabricació" como tampoco sus características "ni les condicions de manteniment i desmuntatge del sistema hidràulic en qüestió" -hp 8 -).

El trabajador (que había recibido de su empresa -Transformados Cubicos SL- formación preventiva referida "a l'utilització de ponts-grúa, manipulació manual de càrregues i conducció de carretons elevadors" pero no de "l'operació de manteniment en el decurs de la qual es produí l'accident") procedió "al desmuntatge del sistema hidràulic seguint básicament la següent seqüència operativa: Estabilització i fixació de la plataforma on hi circula la cinta transportadora per tal d'evitar el moviment d'oscilació un cop retirat el sistema hidràulic de fixació" (operación que se llevó a cabo "recolzant el vèrtex d'una de les extremitats exteriors sobre un contenidor metàl.lic de serraduras localitzat a la vora" -Hp 4, en relación con el 8-);...Extracció del latiguillo...corresponent al cilindre...per tal de deixar.lo sense pressió (y)... del passador de fixació del cilindre amb l'estructura suport de la plataforma mitjançant la utilització d'un martell de cap rodó com a eina manual" ("tasques pròpies de manteniment" que "es realitzen de manera habitual en el taller mecànic de manteniment" a donde se trasladan "manualment les cintes transportadoras de la zona d'emmagatzematge fins el taller de manteniment per tal d'iniciar els treballs mijançant la utilització del pont-grua"; habiendo recibido aquél información escrita en el sentido que refiere el 13.º hecho probado).

El accidente se produjo "(...) quan el treballador accidentat, en posició de genolls al terra, intentava extraure el passador de fixació del cilindre hidràulic moment en que, en desprendre's aquest, provoca el basculament de la plataforma i l'atrapament del cap de lòperari sota la plataforma de l'equip i el terra, produint-li la mort en produir.li traumatismos en el rostre, el tórax i la posible asfixia...".

Quinto.-Opone el Magistrado de instancia (frente a la impugnada resolución administrativa de 29 de octubre de 2007, que declaró la inexistencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad) la ausencia de "la informació relativa als riscos de la funció de manteniment que desenvolupava..." (pues, no obstante la instrucción preventiva contenida en las fichas que le fueron remitidas por la codemandada Estampaciones Zona Franca SA, no disponía "de instrucción de trabajo específica y escrita para realizar esa tarea"); "el déficit respecte a la formació preventiva debida" (limitada "exclusivament a l'utilització de ponts-grúa, manipulació de càrregues i conducció de carretons elevadors...) y "la manca de supervisió o vigilancia...(y) coordinació preventiva ntre ambdues codemandades" (siendo así que en el Informe de investigación del accidente llevado a cabo por la Mutua de la empresa Estampaciones Zona Franca SA se viene a establecer como causa del mismo una "inadecuada gestión de la prevención...atés que no existia una autorización de entrada para el trabajador ni una persona encargada de vigilar las tareas que debía realizar..."Fj V; en relación con el incuestionado contenido de los hechos 16 y 17).

Atendidas dichas circunstancias se observa un manifiesto incumplimiento de la deuda de seguridad por parte de esta última empresa al permitir que un trabajador -sin la formación específica exigible para ello- procediese a efectuar una tarea que (como la descrita en el tercer ordinal fáctico) ni se adecuaba a las que sustancialmente definen su categoría de operario especialista de equipo o máquina empaquetadora ni se correspondía con la residual actividad que tenía encomendada ("ajustes mecánicos..., pequeños mantenimientos puntuales..."), al habérsele asignado la toma de medidas de un cilindro perteneciente al sistema hidráulico lo que requería su previo desmontaje. Tarea que acometió en solitario y no como colaborador del "servicio mecánico de reparación y mantenimiento" encargado de la "solución de averías complejas" (hp 9 in fine).

Como bien señala el Magistrado en su sentencia la actividad asignada (ajena a la propia de su puesto de trabajo) se produce sin que hubiera existido "cap instrucció o protocol respecte de la tasca de manteniment encomendada..." ni recibido otra formación (por parte de su empresa y a los efectos del mandato de "coordinación" a que alude el artículo 24 de la LRPL) que la limitada a la utilización de los puentes-grúa, manipulación de cargas o conducción de carretones elevadores (y no la específica al riesgo litigioso con la consecuente infracción del artículo 5 del RD 1215/1997)

Establece dicho precepto que "de conformidad con los arts. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores...reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del mismo.

Dispone, en este sentido, la norma que se cita de la LPRL que "La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario"; precisando, en el segundo de sus apartados (19.2,2) que "la información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, (y)... Cualquier otra información de utilidad preventiva" (que "deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida...").

En armonía con los principios informadores (ya referenciados en el tercer fundamento de la presente) establece el citado Real Decreto que "Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de los trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de aquéllos, el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo quede reservada a los trabajadores designados para ello..."; añadiendo que "Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello....".

Sexto.-Frente a lo alegado de contrario sostiene el Juzgador "a quo" (en el apartado segundo de su IV Fundamento y desde la dimensión jurídica que ofrece su inalterado relato) que "l'actor no era ni encarregat ni tan sols oficial de manteniment...(y) la seva funció principal era la inherent a la producció de la máquina"; siendo, así, residuales las dedicadas a un mantenimiento limitado a la "verificació, manteniment i, en el seu cas, petites reparacions...", por lo que "no es pot pressuposar que tinguès la necesaria formació preventiva al respecte" no habiéndosele "instruït verbalment o per escrit respecte a la concreta operació que feia quan es produí l'accident" como así lo viene a reconocer la Mutua Universal que -en el Informe efectuado con posterioridad al mismo- establece entre las "causas básicas que originaron el accidente" una inadecuada gestión de la prevención" al no existir "una autorización de entrada para el trabajador ni una persona encargada de las tareas que debía realizar...". A lo que debe añadirse la concurrente circunstancia de que, además de "no existir una norma de seguridad de actuación en la realización de mantenimientos de las máquinas empaquetadoras" (hp 11), tampoco se especificaba -en el Plan de Evaluación de riesgos elaborado por Estampaciones Zona Franca SL- los específicos de los equipos de trabajo afectados (en el que no figuraban las "condicions de manteniment i desmuntatge del sistema hidràulic..."-hp 8-) "ni les parts mobils o elements agressius que originen aquest risc..." -hp 12-.

La responsabilidad de las empresas afectadas por el incumplimiento de la deuda de seguridad que les era imputable aparece así definida (además de por la insuficiencia de su evaluación) tanto por la falta de la formación específica y adecuada al riesgo litigioso como por la (admitida) infracción del deber de vigilancia correspondiente a una actividad que el trabajador accidentado acometió sin haber sido singularmente formado para la misma ni haber recibido instrucciones concretas o la supervisión de un especialista; responsabilidad empresarial (por falta de medidas de seguridad) a la que no puede eficazmente oponerse el hecho de que el trabajador no hubiera procedido en los términos indicados por la empresa, pues desde el "ilícito laboral" que supone el incumplimiento (parcial según el Juzgador) de los deberes "d'informació, formació i coordinació" y el total de vigilancia, "l'imprudència professional o excès de confianza del causant" no exonera - tal y como razona el VIII Fundamento Jurídico de la recurrida, en relación con la doctrina que se reseña en el Fundamento tercero de la presente- de responsabilidad a quienes permitieron el desarrollo de una actividad de riesgo (con los fatales resultados que se dejan descritos) por parte de un trabajador que ni había sido formado específicamente para ello ni había recibido las instrucciones específicas para el desempeño de la actividad que en solitario acometió. Razones que no hacen sino corroborar el anunciado rechazo de unos recursos que, y en cualquier caso, no ponen en cuestión el porcentaje del 40% judicialmente establecido (con la consecuente condena en costas de la recurrente vencida que la Sala -y a los efectos que dispone el art. 233 de la LPL - fija en la cantidad de 300 euros para cada una de ellas; decretándose la pérdida del depósito constituido -art. 202 LPL -).

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por las empresa ESTAMPACIONES ZONA FRANCA SA y TRANSFORMADOS CUBICOS SL. contra la sentencia de 24 de julio de 2008 dictada por el Juzgado de lo Social 33 de Barcelona en los autos 2772008 seguidos a instancia de D.ª Eulalia y Basilio contra las citadas Sociedades, el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; debemos confirmar y, en su integridad, confirmamos la citada resolución.

Se decreta la pérdida del depósito y aseguramiento constituidos por las Sociedades recurrentes; firme que sea la presente resolución. Imponiéndose a las mismas el pago de las costas en la señalada cuantía de 300 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a esta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art.219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del texto procesal laboral, todo el que (a excepción de los trabajadores o causahabientes suyos, los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, quienes gocen del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos dependientes de todos ellos) intente interponer recurso de casación, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene abierta en el Banco Español de Crédito-BANESTO-, en la Oficina núm 2015, sita en Ronda de Sant Pere, n.º 47, n.º 0937 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

En caso de recurso de casación, la consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO, en la oficina indicada en el párrafo anterior, n.º 0937 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación